Biedrība
''Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs''

BIEDRĪBAS MĒRĶI

veicināt iedzīvotāju iniciatīvas, sniedzot informatīvo un konsultatīvo atbalstu reģiona NVO

rosināt integrācijas procesus

aktivizēt brīvprātīgo kustību

veicināt sadarbību ar pašvaldībām, valsts iestādēm un privāto sektoru.  

Biedrībai 2012.gadā piešķirts Sabiedriskā labuma organizācijas statuss pilsoniskās sabiedrības attīstības un izglītības atbalstīšanas jomās.Vairāk nekā 100 reģiona NVO sniedzam informatīvo atbalstu, konsultācijas un resursus sabiedriska labuma mērķu sasniegšanai. Organizējam iedzīvotāju forumus, konferences, diskusijas, seminārus dažādām mērķgrupām. No 2012.gada oktobra biedrība apsaimnieko Alūksnes novada Sabiedrības centru  – NVO mājvietu pašā Alūksnes pilsētas centrā.

Mājas lapas veidošanu finansējis Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.