SOCIĀLĀ JOMA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Alūksnes Invalīdu biedrība

Rekvizīti
Reģistrācijas numurs: 40008093244
Adrese: Dārza iela 8a, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Dibināšanas datums
1989.gads

Darbības teritorija
Alūksnes un Apes novadi

Darbības virzieni
Veselības veicināšana, pilsoniskā līdzdalība, sociālā integrācija
Ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss

Kontakti
Tālrunis: 28324273, 64322162
E-pasts: aluksnes_rib@inbox.lv

Galvenās aktivitātes
Alūksnes Invalīdu biedrība izveidota 1989. gadā ar mērķi apvienot Alūksnes un Apes
novados dzīvojošos invalīdus, kā arī veselos cilvēkus, kuri neapstiprinātā veidā saistīti
ar invalīdiem vai vēlas palīdzēt veicināt invalīdu integrēšanu sabiedrībā, piedalīties
likumu un citu normatīvo aktu izstrādes darbā, lai aizstāvētu invalīdu intereses, kā arī
sekmētu invalīdu uzņēmējdarbību. Šobrīd biedrība apvieno 252 biedrus. 2006. gadā
biedrībai tika piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Biedrības darbs tiek organizēts
vairākos virzienos: kultūras, sporta aktivitātes, radošās darbnīcas, sadarbība ar
pašvaldību.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biedrība ,,Latvijas Multiplās sklerozes asociācija”

Rekvizīti
Adrese: Melīdas iela 10, Rīga, LV-1015

Dibināšanas datums
28.11.1995.

Darbības teritorija
Latvija

Darbības virzieni
Sociālā joma

Ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss

Kontakti
Tālrunis: +371 26427120 (Alūksnes nodaļa)
E-pasts: apsuks@inbox.lv
Mājas lapa: www.mslapa.lv

Galvenās aktivitātes

Palīdzēt un atbalstīt cilvēkus ar multiplo sklerozi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Latvijas astmas un alerģijas biedrība Alūksnes nodaļa

Rekvizīti
Reģistrācijas numurs: 40008002423
Adrese: Rīga, Berģu iela 116, LV- 1024, Alūksne, Dārza iela 8a, LV - 4301
Konta numurs: LV18PARX0000245101015

Dibināšanas datums
30.01.2004.

Darbības teritorija
Alūksnes novads

Darbības virzieni
Izglītība, veselības veicināšana, pieredzes apmaiņa

Ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss

Kontakti
Tālrunis: +371 26443548

Galvenās aktivitātes
LAAB ir sabiedriska organizācija, kuras darbības mērķis ir astmas un alerģijas slimnieku interešu aizstāvība un integrācija sabiedrībā. Tā iepazīstina slimniekus par jaunākajiem medicīnas sasniegumiem astmas un alerģijas ārstēšanā, izglīto biedrības biedrus kā uzlabot dzīves kvalitāti; organizē pieredzes apmaiņu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Latvijas Neredzīgo Biedrības Alūksnes vietējā organizācija

               

Rekvizīti
Reģistrācijas numurs: 40008004000
Adrese: Braila iela 3, Rīga, LV-1024 un Dārza iela 8a, Alūksne, LV-4301

Dibināšanas datums
16.06.1926.

Darbības teritorija
Alūksnes novads

Darbības virzieni
Neredzīgo un vājredzīgo integrācija, dzīves kvalitātes uzlabošana

 Ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss

Kontakti
Latvijas Neredzīgo biedrības Alūksnes vietējā organizācijas
Vadītāja Kristīne Berkule Talr.29497420
E-pasts: berkule2@inbox.lv
www.lnbiedriba.lv

Galvenās aktivitātes
Latvijas Neredzīgo biedrība sastāv no teritoriālajām organizācijām kuras savukārt sastāv no vietējām organizācijām.Alūksnes vietējā organizācija ietilpist Latvijas Neredzīgo biedrības Balvu teritoriālajā organizācijā un tās darbību uzrauga Latvijas Neredzīgo Biedrības centrālā valde.Latvijas Neredzīgo biedrības Alūksnes vietējā organizācija darbojas kopš 199to gadu sākumaTās uzdevumi irApvienot biedrībā personas ar redzes invaliditāti, viņu domubiedrus un atbalstītājus;Panākt personu ar redzes invaliditāti integrāciju sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanu;Apzināt un iesaistīt Biedrībā personas ar redzes invaliditāti un nodrošināt viņu interešu aizstāvību;Sekmēt personu ar redzes invaliditāti izglītību, kultūru, sportu, sociālo rehabilitāciju, arodapmācību, nodarbinātību un apgādi ar tehniskajiem palīglīdzekļiem, kā ari vides un informācijas pieejamību.No 2007.gada līdz 2012.gada Alūksnes vietējās organizācijas vadītājs bija Edvīns Poišs2012.gadā tika ievēlēta par vadītāju Kristīne Berkule, un pienākumus pilda arī šobrīd.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alūksnes pilsētas pensionāru biedrība „Sudrabs”

Rekvizīti
Reģistrācijas numurs: 40008140695
Juridiskā adrese:  Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Reģistrācijas datums
02.12.2011

Darbības teritorija
Alūksnes pilsēta

Darbības virzieni
Sociālā aizsardzība

Kontakti
Gita Tortuze

Galvenās aktivitātes
Mērķis: Alūksnes pilsētas pensionāru sociālo un ekonomisko tiesību pārstāvēšana valsts un pašvaldības iestādēs, komercsabiedrībās, viņu garīgās un materiālās labklājības veicināšana, iesaistīšana aktīvos sabiedrības procesos.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alūksnes novada bērnu, jauniešu ar īpašām vajadzībām biedrība "Saulstariņi"

Rekvizīti
Reģistrācijas numurs: 40008061342
Juridiskā adrese:  Helēnas iela 75A, Alūksne, Alūksnes novads

Dibināšanas / reģistrācijas datums
19.07.2001

Darbības teritorija
Alūksnes novads

Darbības virzieni
Sociālā aizsardzība, integrācija

Kontakti
Māra Podkalne
E-pasts: saulstarini@aluksne.lv

Galvenās aktivitātes
Mērķis: bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām un aprūpētāju attīstības veicināšana, integrēšana sabiedrībā, emocionāla atbalsta un personīgās pieredzes sniegšana.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Latvijas Sarkanā krusta Alūksnes komiteja

Rekvizīti
Adrese:  O.Vācieša iela 8, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Darbības teritorija
Alūksnes novads un Apes novads

Darbības virzieni
Sociālā palīdzība, izglītība

Kontakti
Izpilddirektore Ginta Priedīte
Tālrunis: +371 22114042
E-pasts: lsk.aluksne@redcross.lv

Galvenās aktivitātes
Pirmās palīdzības apmācības un nodrošināšana publiskos pasākumos
Zemo cenu veikals (darba dienās plkst. 10:00-15:00)
Ķīmiskās tīrītavas savākšanas punkts
Humānās palīdzības sadale trūcīgajiem
Palīglīdzekļu noma cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biedrība ”Zelta Priedes”


Dibināšanas datums
2018.gada janvāris

Darbības teritorija
Alūksnes novads

Darbības virzieni
Integrācija, izglītība, sociāls atbalsts
Ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss

Kontakti

Valdes priekšsēdētāja Zanda Poruka
Tālrunis: +371 26315612
E-pasts: zeltapriedes@inbox.lv

Mērķis un galvenās aktivitātes
Veicināt Alūksnes novada ilgtspējīgu attīstību un šajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitātes, labklājības līmeņa un sociālās drošības uzlabošanu, veicināt sadarbību un integrāciju starp dažādām sabiedrības grupām. 

Galvenās aktivitātes vērstas uz atbalsta pasākumiem personām, kuras mājās apstākļos kopj tuviniekus un kuri nesaņem palīdzību no valsts un pašvaldības.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------