REKVIZĪTI

Biedrība „Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”

Reģistrācijas numurs: 40008039360
Adrese: Dārza iela 1`1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Banka: AS „SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV72 UNLA 0050 0197 5127 7