JAUNIEŠI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biedrība "Apes Jauniešu klubs "Sliedes""

Rekvizīti
Reģistrācijas numurs: 40008092376

Dibināšanas datums
07.05.2005

Darbības teritorija
Apes novads

Darbības virzieni
Izglītība, sports, vide, pilsoniskā līdzdalība

Ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss

Kontakti
Liene Ābolkalne
Tālrunis: +371 26547110
E-pasts: liene_abolkalne@inbox.lv
Mājas lapa: FACEBOOK

Galvenās aktivitātes
Darbs ar jauniešiem, pasākumu organizēšana, projektu rakstīšana un ieviešana, teritorijas attīstība.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neformāla brīvprātīgo jauniešu grupa “Liepnas jauniešu saime”

Dibināšanas datums
21.03.2014.

Darbības teritorija
Liepnas pagasts

Darbības virzieni
Sports, kultūra, veselības veicināšana, labdarība, teritorijas attīstība, vide, pilsoniskā līdzdalība.

Kontakti
Liepnas jauniešu saimes līdere Laura Virsniece
Tālrunis: +371 26317742
E-pasts: liepnas.jauniesi@gmail.com
Mājas lapa: www.facebook.com/Liepnasjauniesusaime, Twitter- @Liepnasjauniesi

Galvenās aktivitātes
Liepnas jauniešu saime ir lauku jauniešu domubiedru grupa, kuri kopā veido pasākumus un iesaistās dažādos konkursos, lai veidotu vidi sev apkārt labāku. Katru gadu veidojam gan tradicionālos pasākumus, gan maināmies un veidojam daudz ko jaunu. Cieši sadarbojamies ar Liepnas tautas namu, kurš mums ir liels palīgs. Aktivitātes ir ļoti dažādas, sākot no maziem filmu vakariem, līdz koncertiem un par lieliem sporta pasākumiem, kuri pulcē ap 300 dalībnieku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaunannas jauniešu klubs "Tikšķis"

Dibināšanas datums
2012.gada septembris

Darbības teritorija
Jaunannas pagasts

Darbības virzieni
Kultūra, veselības veicināšana, teritorijas attīstība, vide, pilsoniskā līdzdalība.

Kontakti
Jaunatnes lietu koordinatore Elita Jansone
Tālrunis: +371 29495371
E-pasts: jaunannas.jauniesi@gmail.com
Mājas lapa: FACEBOOK

Galvenās aktivitātes
„Tikšķis” savu darbību sāka 2012. gada septembrī, pulcējot Jaunannas pamatskolas aktīvākos bērnus un jauniešus vienuviet un veidojot grupu ar kopīgām interesēm – iesaistīt bērnus un jauniešus Jaunannas kultūras dzīvē. „Tikšķi” pirmsākumos pārstāvēja jaunākie Jaunannas jaunieši, bet norisinoties Jaunannā organizētajam Alūksnes novada jauniešu konsultatīvās padomes un Alūksnes Bērnu un jauniešu centra forumam, „Tikšķis” vienā dienā izauga no mazas grupiņas par lielu, darbīgu, aktīvi strādāt un atpūsties gribošu grupu. Forums veicināja vietējo jauniešu apvienošanos un turpmāku ideju realizēšu, aicinot darboties gan Jaunannas mazākos jauniešus, gan pusaudžus, gan studējošus jaunanniešus, gan pieaugušos. Jaunieši aktīvi darbojas pagasta labā, piedaloties pagasta rīkotajās aktivitātēs, organizējot pasākumus un realizē idejas, startējot Alūksnes novada izsludinātajos projektu konkursos.