TERITORIJAS ATTĪSTĪBA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biedrība "Alūksnes lauku partnerība"

Rekvizīti
Reģistrācijas numurs: 40008106591
Juridiskā adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Faktiskā adrese: Dārz aiela 8a, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Bankas konts: LV53UNLA0050019845224

Dibināšanas datums
20.09.2006.

Darbības teritorija
Alūksnes novads, Apes novada Apes un Trapenes pagasts, Apes pilsēta

Darbības virzieni
Teritorijas attīstība

Kontakti
Santa Harjo-Ozoliņa
Tālrunis: +371 29422952
E-pasts: partneriba@aluksne.lv, santa.harjoozolina@gmail.com

Galvenās aktivitātes
Biedrības mērķis: veicināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību un uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Biedrības darbības uzdevumi: izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, izstrādāt un īstenot stratēģiju ilgtspējīgai attīstībai; veicināt iedzīvotāju un vietējo kopienu iniciatīvu, kas vērsta uz dzīves kvalitātes uzlabošanos un vides attīstību; koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos un cita veida resursus Partnerības mērķu sasniegšanai.
Darbības virzieni: - Stratēģija teritorijas ilgtspējīgai attīstībai - Projekti teritorijas attīstībai - Vietējā sadarbības platforma - LEADER projektu pieņemšana - Starpteritoriālā sadarbība - Starptautiskā sadarbība - Pieredzes apmaiņa - Informatīvie un izglītojošie pasākumiMoto: Lai savienojas idejas ar iespējām!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biedrība „Alūksnes novada attīstībai”

Rekvizīti

Reģistrācijas numurs: 40008140695
Juridiskā adrese: „Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV-4332

Dibināšanas datums
15.05.2009.

Darbības teritorija
Alūksnes novada Jaunlaicenes, Veclaicenes, Ziemeru pagasti

Darbības virzieni
Izglītība, sports, kultūra

Kontakti
Inga Strauta
Tālrunis: +371 26368675
E-pasts: aluksnesattistiba@inbox.lv
Mājas lapa: DRAUGIEM.LV

Galvenās aktivitātes
Pamatdarbība kopā ar Ziemera, Veclaicenes pagasta pārvaldi, 29.Ziemeru mazpulku,
NVA (Nodarbinātības valsts aģentūru), individuālajiem uzņēmējiem, LU (Latvijas
Universitātes) studentiem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biedrība “Ilzenes attīstībai” 

Rekvizīti
Reģistrācijas numurs: 50008143281
Adrese: “Dailes”, Jaunzemi, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4344
AS SEB banka
Konta nr.: LV93UNLA0050019828111

Dibināšanas datums
28.11.2008.

Darbības teritorija
Ilzenes pagasts

Darbības virzieni
Izglītība, kultūra, sports, māksla, veselības veicināšana, pilsoniskā līdzdalība,
labdarība, teritorijas attīstība

Kontakti
Elīna Pētersone
Tālrunis: +371 28663526
E-pasts: ilzenes_attistibai@inbox.lv

Galvenās aktivitātes
Biedrības mērķis ir veicināt Ilzenes pagasta visu paaudžu iedzīvotāju dzīves kvalitātes
uzlabošanos kultūras, sporta, izglītības, kultūrvēstures, tūrisma un mākslas jomā,
mazinot sociāli ekonomisko spriedzi. Galvenie darbības virzieni ir sadarbībā ar skolu,
novada pašvaldību, pagasta pārvaldi, vietējiem uzņēmējiem un labvēļiem piesaistīt un
īstenot projektus, jaunu zināšanu, prasmju un iemaņu apguvei Ilzenes pagasta
iedzīvotājiem, un sekmēt kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas un pasākumus

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biedrība “Pededzes nākotne”

Rekvizīti
Reģistrācijas numurs: 40008051202
Adrese: "Pededze", Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352

Dibināšanas datums
16.05.2000.

Darbības teritorija
Pededzes pagasts, Alūksnes novads

Darbības virzieni
Kultūra, labdarība, teritorijas attīstība, pilsoniskā līdzdalība

Kontakti
Daiga Vītola
Tālrunis: +371 28624989
E-pasts: daigaviitola@inbox.lv

Galvenās aktivitātes
Biedrības mērķis ir Pededzes pagasta attīstības veicināšana, sabiedriskās dzīves
organizēšana, krievvalodīgo iedzīvotāju integrācija latviskā vidē, saglabājot
kultūrvēsturiskās saknes, tautas tradīciju kopšana, labdarības pasākumu organizēšana.
Biedrība savas aktivitātes organizē gan patstāvīgi, gan sadarbībā ar citām organizācijām - Alūksnes novada Pededzes pagasta pārvaldi, Alūksnes NVO atbalsta centru, Alūksnes un Apes novada fondu un citām nevalstiskajām organizācijām.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biedrība “Apes Attīstības Atbalsta klubs”

Rekvizīti
Reģistrācijas numurs: 40008094038
Adrese: Rūpniecības iela 15- 4, Ape, Apes novads, LV-4337
Konta numurs: LV60HABA0551034128096

Dibināšanas datums
02.09.2005.

Darbības teritorija
Ape, Apes novads

Darbības virzieni
Izglītība, kultūra, māksla, labdarība, teritorijas attīstība, vide, pilsoniskā līdzdalība.

Ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss

Kontakti
Laura Pope
Tālrunis: +371 29176124
E-pasts: lauris.pops@gmail.com

Galvenās aktivitātes
Biedrība “Apes Attīstības Atbalsta klubs” jau no 2005.gada veiksmīgi darbojas Apē un Apes novadā. Galvenie darbības mērķi ir saistīti ar mūžizglītību dažāda vecuma un sociālo grupu kopienas iedzīvotājiem, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un vietējās kopienas attīstības veicināšanu, sadarbībā ar valsts un nevalstiskajām organizācijām. 2014.gadā organizācija nokārtoja arī sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, biedrība gan patstāvīgi, gan sadarbībā ar pašvaldību, pašvaldības iestādēm un citām Apes NVO realizējusi dažādus projektus, organizējusi apmācības, pasākumus un aktivitātes, kā arī ar brīvprātīgo darbu atbalstījusi pašvaldības, kultūras, izglītojošos un tūrisma pasākumus. Kā biedrības sadarbības partneri noteikti jāpiemin arī Alūksnes un Apes novada fonds, Alūksnes lauku partnerība, Apes novada uzņēmēji. Biedrība var lepoties ar īstenotajiem ELFLA LEADER, EST-LAT pārrobežu sadarbības, Borisa un Ināras Teterevu, Ziedot.lv, Alūksnes un Apes novada fonda projektiem, kuru galvenais mērķis bija veicināt vietējās kopienas iedzīvotāju aktivitātes, rosinot uzlabot dzīves kvalitāti dažādos vecumposmos. Šo projektu rezultātā nodrošinātas dažāda veida un rakstura apmācības un nodarbības, saaktivizēti iedzīvotāji, labiekārtoti laukumi pilsētā, iegādāts aprīkojums dažādām ilgtermiņa aktivitātēm- vingrošanai un nūjošanai, šujmašīnas un izšujamā mašīna, labiekārtoti kabineti Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā utt. No visiem biedrības realizētajiem projektiem vienmēr paliek kāda aktivitāte, kas tiek iedzīvināta kā vērtība sabiedrībā- tā ir arī šoreiz. Tomēr neskatoties uz to, ka šis projekts ir beidzies, dažādas aktivitātes vēl notiks un turpināsies, jo biedrībai vēl turpinās fonda Ziedot.lv atbalstītais projekts. Lielāka daļa biedrības realizēto projektu, notiek caur virtuvi, vai saistībā ar virtuvi, jo tikai paēdis cilvēks ir ar dzīvi apmierināts cilvēks un gatavs arī kaut ko jaunu mācīties. Visas iepriekšējo projektu aktivitātes vienmēr apliecina par tās atjaunošanas un labiekārtošanas nepieciešamību, līdz ar to ir loģiska vēlme un vajadzība pēc šī projekta atbalsta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biedrība “Veclaicenes avotiņš”

Rekvizīti
Reģistrācijas numurs: 40008051397
Juridiskā adrese: „Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads,  LV-4335


Dibināšanas datums
05.2000.

Darbības teritorija
Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads

Darbības virzieni
Teritorijas attīstība, izglītība, kultūra, vide

Kontakti
E-pasts: veclaicenesavotins@inbox.lv

Biedrības mērķi
1. Veicināt Veclaicenes pagasta un Veclaicenes aizsargājamā ainavu apvidus teritorijas ilgtspējīgu attīstību un šajās teritorijās dzīvojošo vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes un labklājības uzlabošanos.
2. Sekmēt Veclaicenes pagasta sociālās jomas, ekonomikas, lauksaimniecības, kultūras un izglītības, tūrisma, atpūtas, sporta, sadzīves pakalpojumu un vides aizsardzības nozaru attīstību.
3. Veicināt sadarbību un integrāciju starp dažādām sabiedrības grupām.
4. Izstrādāt un realizēt projektus atbilstoši vietējo iedzīvotāju vajadzībām.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biedrība “Iekšezers”

Rekvizīti
Reģistrācijas numurs: 40008211536
Juridiskā adrese: Pils iela 21, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Dibināšanas datums
14.06.2013.

Darbības teritorija
 Alūksne

Darbības virzieni
Teritorijas attīstība

Kontakti
Jānis Skulte
Tālrunis: 29276883
E-pasts: janis.skulte@4plus.lv

Biedrības mērķi
Rūpēties par Alūksnes ezera laivu novietņu "Iekšezers" teritorijas sakopšanu un uzturēšanu.